DEEL 4: DE KRACHT VAN SAMENWERKING BINNEN DE REGIO

3 cases

 

CASE 1

‘Met al onze eigen expertises en netwerken, hebben we een breed aanbod’

Driehoekstafel Zaanstad

Doelstelling
Sneller lichtere hulp bieden aan gezinnen voor wie complexere hulp niet nodig is; en daarmee betere kostenbeheersing.

Deelnemende partijen
Stedelijk Jeugdteam, Centrum Jong,
Sociaal Wijkteam

Invulling
De toegang tot het Stedelijk Jeugdteam is verlegd naar onderwijs, Centrum Jong, Sociale Wijkteams en huisartsen. Het advies- en consultatieteam (ACT) beoordeelt welke gezinnen worden doorgestuurd naar het Jeugdteam. Aan de driehoekstafel bespreken Jeugdteam, Centrum Jong en het Sociaal Wijkteam de gezinnen over wie nog twijfel bestaat. Sommige problemen kan Centrum Jong of het Sociaal Wijkteam aanpakken. Anders levert het Stedelijk Jeugdteam eerstelijns jeugdhulp en verwijst eventueel door.

Resultaten
“De driehoekstafel is op 24 augustus 2020 begonnen en door corona doen we veel virtueel”, zegt Monique Beuk. “Het is te vroeg om te bepalen of gezinnen beter geholpen worden. Het doel van het overleg, de korte lijnen en het voorkomen van overlap, begint wel te komen.”

Wat werkt goed
In het driehoeksoverleg wordt per casus bekeken wie wat doet en wie de regie neemt. De organisaties maken afspraken met elkaar en met het gezin. “De wijziging van de toegang was een keuze van de gemeente, met als doel de juiste hulp op de juiste plek te bieden en minder snel naar specialistische jeugdhulp door te verwijzen als lichtere hulp ook mogelijk en passend is. Het treft alle organisaties, die zich hierop apart én samen moeten inrichten. Dat neemt tijd, maar iedereen neemt steeds meer verantwoordelijkheid. Vanuit onze eigen expertise en netwerken kunnen we een casus van verschillende kanten bekijken en hebben we een breed aanbod voor gezinnen in Zaanstad.”

Dit kan beter
“We werken elk met ons eigen registratiesysteem, en die communiceren niet allemaal met elkaar. Daarnaast zijn de
privacy-regels nog een aandachtspunt.”

WIE IS ER HIER AAN HET WOORD?

Monique Beuk
Jeugdteam Peldersveld, ­Hoornseveld, Poelenburg

Beuk is sinds 2012 teamleider van het
Jeugdteam Peldersveld, Hoornseveld, Poelenburg. Daarvoor werkte ze onder meer in een leefgroep voor kwetsbare jongeren en bij bureau Jeugd. Beuk heeft een opleiding jeugdwelzijnswerk gedaan en een post-hbo Management non-profit en Systeemtherapie.

CASE 2

‘We houden de focus op het creëren van iets nieuws’

Programma Intensieve Begeleiding en Behandeling Huiselijk geweld

Doelstelling
Met samenhangende, integrale hulp huiselijk geweld duurzaam stoppen.

Deelnemende partijen
Altra, Blijf Groep, BRight GGZ, de Waag

Invulling
Integrale behandeling van alle leden van een gezin waar huiselijk geweld plaatsvindt. Elke deelnemende partij vult een eigen deel in. Altra biedt jeugdhulp, BRight traumabehandeling, de Waag forensische ggz aan volwassenen en Blijf Groep is specialist op het gebied van huiselijk geweld.

Resultaten
“Het heeft soms veel voeten in aarde om alle gezinsleden aan boord te krijgen”, zegt Heidi Offerman. “Als je eenmaal iedereen binnen hebt, zijn ze vaak erg gemotiveerd een oplossing te zoeken. Het lijkt erop dat we meer vaders bereiken dan gebruikelijk. En in de twee jaar dat we bezig zijn, zijn over de gezinnen die we behandelen geen nieuwe meldingen van geweld geweest. Dat is een aanwijzing dat we duurzame oplossingen bereiken.”

Dit werkt goed
De samenwerking verloopt goed, zegt Offerman. “Belangrijk is continuïteit in het team, we willen immers van elkaar leren. We doen ons eigen stukje van de behandeling, maar nooit los van elkaar. We analyseren gezamenlijk en stemmen behandelonderdelen af. We mogen informatie in het team met elkaar delen. Daarnaast evalueren we regelmatig met de gezinnen en de verwijzers.”

Dit kan beter
De afzonderlijke financiering is goed geregeld uit de Hulpverzekeringswet, WMO en de Jeugdwet. “Wel lastig is dat iedereen te maken heeft met een budgetplafond. Soms kunnen we bijvoorbeeld de kinderen en de vader wel behandelden en de moeder niet, omdat met haar zorgverzekeraar het budgetplafond is bereikt. Daar proberen we soepel mee om te gaan, maar het geld moet er wel zijn. Verder mogen we geen hulp bieden zonder indicatie, dus heb je voor één gezin soms wel vier indicaties nodig van verschillende verwijzers. En soms is er veel vraag, maar is er geen medewerker beschikbaar en moeten we op elkaar wachten.”

WIE IS ER HIER AAN HET WOORD?

Heidi Offerman
Altra

Offerman is strategisch adviseur bij Altra. Ze is orthopedagoog en gz-psycholoog en heeft eerder gewerkt in de jeugd-ggz, psychiatrische gezinsbehandeling en jeugdpsychiatrie.
Ze werkt 19 jaar bij Altra en adviseert
de directie en het management.

CASE 3

‘We doen veel zelf en hebben korte lijnen met externe deskundigen’

KR8TEAM

Doelstelling
Tweejarige pilot om ervaring op te doen met samenwerken over de organisaties heen, om de werkwijze van de keten voor dak- en thuisloze jongeren meer te organiseren vanuit de jongeren, met een vaste groep begeleiders.

Deelnemende partijen
Per Mens, HVO-
Querido, Levvel, Combiwel/Kamers met Kansen, ROC Amsterdam/3H, Altra, Arkin, Don Bosco Straatvisie

Invulling
Het Kr8-team (op dit moment zeven uitvoerende begeleiders, een gedragswetenschapper, teamcoach en inhoudelijke coördinator) werkt met en naast de organisaties van
De Combinatie. De begeleiders maken gebruik van elkaars expertise en middelen om te doen wat de jongere nodig heeft.
“We zitten niet vast aan methodieken of procedures”, zegt Elena Talukder. “Samen hebben we een groot netwerk en kunnen we snel actie ondernemen.”

Resultaten
“Om twee voorbeelden te noemen: een jongere in de maatschappelijke opvang is tijdens het traject zwanger geworden. Door maatwerk hoeft zij niet te verhuizen en kan ze haar vaste begeleider behouden. De nodige expertise voor moeder en kind wordt ambulant ingezet. Een andere jongere is doorgestroomd van het Atlantisplein naar HVO-Querido. De vaste begeleider van het Kr8team is bij de jongere betrokken gebleven. Hierdoor kan hij sneller doorstromen en hoeft hij niet opnieuw een vertrouwensband op te bouwen.”

Dit werkt goed
“Alles kan besproken worden en we leren veel van elkaar. Elk mogelijk probleem wordt van alle kanten bekeken. We doen veel zelf en hebben korte lijnen met externe deskundigen. Inmiddels begint de werkwijze duidelijker te worden en ontwikkelen we een eenduidige visie. Iedereen is erg gemotiveerd en durft out of the box te denken.”

Dit kan beter
Het Kr8team heeft nog geen gezamenlijk registratiesysteem waar iedereen in kan werken. Ook werken de teamleden, mede vanwege corona, nog niet vanuit een gezamenlijke werkruimte. “Voor de teamopbouw zou het fijn zijn om elkaar meer fysiek te ontmoeten. Verder merk ik dat teamleden soms nog een spagaat ervaren tussen de eigen organisatie en het Kr8team. De ene organisatie biedt meer mogelijkheden dan de andere als het gaat om het toepassen onze eigen werkwijze. Maar het is een proces, we hebben de eerste stappen gezet.”

WIE IS ER HIER AAN HET WOORD?

Elena Talukder
Levvel

Talukder is inhoudelijk coördinator en persoonlijk begeleider bij het Kr8team vanuit Levvel. Ze werkt sinds zeven jaar bij Levvel, in verschillende functies (ambulant hulpverlener, trajecthouder en casusregisseur) met dak- en thuisloze jongeren. Eerder werkte Talukder een periode bij Samen Doen. Ze heeft de opleiding Maatschappelijk werk & dienstverlening gevolgd.