TRANSFORMATIEFONDS:

HOE ZIT HET PRECIES?

De transformatie van de jeugdhulp gaat niet snel genoeg, blijkt uit een tussenevaluatie van de Jeugdwet. Daarom heeft het ministerie van VWS het Transformatiefonds opgericht. De komende drie jaar is er jaarlijks €36 miljoen beschikbaar voor plannen die de jeugdhulp een stimulans geven. De helft van dit geld komt van het Rijk, de andere helft van de gemeenten. De hoogte van de bijdrage per regio is afhankelijk van het aantal kinderen onder 23 jaar op 1 januari 2018. Om een bijdrage uit het fonds te ontvangen, moeten jeugdzorgregio’s een meerjarig transformatieplan opstellen, dat minimaal tot en met 2020 loopt. Bij de beoordeling van het transformatieplan wordt gekeken in hoeverre de jeugdzorgregio de ‘basis op orde’ heeft. Dat betekent onder meer dat binnen de regio meerjarige inkoopcontracten worden afgesloten. Ook moet er een visie zijn op de doorontwikkeling van de lokale teams. In het transformatieplan moet daarnaast minstens een van de actielijnen uit het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd zijn verwerkt, bijvoorbeeld ‘Betere toegang tot de jeugdhulp voor kinderen en gezinnen’ of ‘Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt’. De acties die in het transformatieplan worden opgenomen, moeten duurzaam, direct en merkbaar beter zijn voor kinderen, jongeren, opvoeders en leerkrachten.