INSTELLINGEN PROBEREN OPNAMES TE VOORKOMEN

ZO LANG MOGELIJK THUIS

Uithuisplaatsing van een kind of jongere kent veel nadelen. Allereerst wordt het kind uit zijn vertrouwde omgeving en bij vertrouwde personen weggehaald, wat natuurlijk allesbehalve prettig is. Bovendien is verblijf in een instelling een dure vorm van jeugdhulp. Reden genoeg om in te zetten op alternatieve vormen van hulp.

Uit een tussenevaluatie van de Jeugdwet blijkt dat de transformatie van de jeugdhulp nog niet zover is als gehoopt. Het ministerie van VWS stelt daarom geld beschikbaar waarmee gemeenten de jeugdhulp kunnen verbeteren. De regio Amsterdam-Amstelland heeft, in overleg met aanbieders van jeugdhulp, een plan opgesteld met ambities en voorstellen. Een grote ambitie in dit plan is: uithuisplaatsingen van kinderen voorkomen en inzetten op veiligheid binnen het gezin. Om kinderen zo veel mogelijk thuis te laten opgroeien, is integrale, ambulante en specialistische hulp in het gezin nodig vanuit jeugdhulp en volwassenenzorg. Mogelijk is er een ander of meer aanbod nodig. Door professionals te ondersteunen en door te leren van casussen waar het gelukt is uithuisplaatsing te voorkomen of waar juist kwetsbare kinderen moeilijk plaatsbaar blijken te zijn, wil Amsterdam-Amstelland ontdekken wat werkt en wat niet. Enkele instellingen in de regio die hier al volop mee bezig zijn: de Bascule, Prinsenstichting en Spirit.