PRINSENSTICHTING: iog

PLEEGOUDERS WERVEN MET VIRTUAL REALITY

Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en hun familie, in de regio Zaanstreek/Waterland.

Vaak gaat het daarbij om complexe casuïstiek, waarbij in veel gevallen ook sprake is van psychiatrische problemen, zoals ADHD of autisme. De zorg die Prinsenstichting biedt, gebeurt zowel in behandelcentrum Zodiak, in woongroepen en gezinshuizen, als bij het eigen gezin thuis.

Intensieve Orthopedagogiek

“In de ambulante zorg zetten we vaak IOG’ers in, dat staat voor Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling”, vertelt zorgconsulent Pieter Rutsen. “Het doel van deze zorg is ouders als opvoeder te ondersteunen, door steeds te kijken naar wat goed gaat en wat beter kan. Uitgangspunt hierbij is onze ondersteuningsvisie en Gentle Teaching. Op deze manier kan het kind mogelijk langer thuisblijven.” De IOG’er komt gemiddeld twee tot vier uur bij het gezin thuis en werkt met de ouders. Zorgconsulent Chaira Nieuwland: “We leggen de ouders uit waarom een kind soms reageert zoals het doet en we leren ze met behulp van psycho-educatie daarmee om te gaan. Problemen waar we aan werken zijn bijvoorbeeld naar bed gaan of naar school brengen, maar ook ernstiger zaken zoals uitval op school of agressief gedrag. We maken samen een plan van aanpak, om nieuwe opvoedvaardigheden aan te leren die ouders kunnen toepassen in deze situatie.” Soms hebben IOG’ers ook te maken met ouders die zelf een beperking hebben of spelen andere problemen, zoals een vechtscheiding, financiële problemen, mishandeling of verwaarlozing. “Dan is de behandeling er vooral op gericht dat het gezin blijft draaien. De IOG’er werkt daarin samen met scholen en verwijzers zoals de Jeugdbescherming.”

Even bijtanken

Daarnaast hebben de IOG’ers een signaalfunctie, vertelt Nieuwland. “Bij een IOG-traject is een psycholoog betrokken die kan meekijken bij complexe casuïstiek. Wanneer voor bepaald gedrag een behandeling nodig is, kan deze worden ingezet door ons behandelcentrum Zodiak. Ook kan de IOG’er signaleren wanneer ouders even moeten bijtanken, wat kan door respijtzorg als bso+, weekendopvang, thuisondersteuning of een vakantieproject in te zetten. De IOG’er is een spin in het web en staat naast de ouders, om definitieve plaatsing in een instelling te voorkomen.” IOG kan ook worden ingezet om verblijf in een behandelcentrum te verkorten, vertelt Pieter. “In de Schar in Schagen verblijven jongeren van ongeveer 14-20 jaar. Om die zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan, helpen de IOG’ers de thuissituatie voor te bereiden door gesprekken te voeren met ouders en het netwerk. Vanaf het moment van intake wordt gekeken naar behandeldoelen en het perspectief van de jongere. Als dit perspectief een terugkeer naar huis is, wordt daarop ingezet. Als er sprake is van een terugkeer naar huis, is dit heel spannend voor de ouders en de jongere, maar ook voor ons. Want het moet wel slagen. Daarom werkt de Schar veel samen met de ouders en het jeugdteam en is er na thuiskomst een nazorgtraject. We hebben inmiddels al een aantal succesvolle gevallen meegemaakt.”

WIE ZIJN ER HIER AAN HET WOORD?


Pieter

Pieter Rutsen & Chaira Nieuwland
Zorgconsulenten

Beiden zijn zorgconsulent bij het Bureau Cliëntondersteuning van Prinsenstichting. Ze zijn betrokken bij de aanmelding van nieuwe jongeren.